Põhikiri

Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU ALLIKA KÜLASELTS

PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Mittetulundusühing ALLIKA  KÜLASELTS.
1.2. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev ühendus, mis tegutseb kohaliku elu edendamiseks ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.

1.3. Ühing on kasumit mittetaotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. Ühing kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.4. Ühingu asukoht on juhatuse asukoht, mis on Allika küla, Kernu vald, Harju maakond.

1.5. Ühing on asutatud 19. mail 2009a.

1.6.  Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril

II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1. Ühingu põhieesmärk on küla arengukava täiendamise ja rakendamise kaudu kohaliku initsiatiivi ja kohaliku elu edendamine.

2.2. Ühingu alaeesmärgid on:

2.2.1 elukvaliteedi parandamisele, tervisliku ja turvalise elukeskkonna arendamisele  kaasaaitamine

2.2.2. loodushoid ja keskkonnasäästlik majandamine

2.2.3. omaalgatuslike tegevuste toetamine ja koostöö arendamine erinevate valdkondade vahel

2.2.4. koostöö arendamine piirkonna talude metsa- ja põllumaade tulusamaks majandamiseks

2.2.5. noorte kaasamine ühistegevusse ja ühisürituste korraldamine

2.2.6. enesetäienduseks ja täiendõppeks võimaluste loomine

2.3.  Ühingu peamised tegevused eesmärkide saavutamiseks:
2.3.1. loob sidemeid teiste isikute, ühenduste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal

2.3.2. esindab ja kaitseb Ühingu liikmete ühishuve riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organites, suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

2.3.3. korraldab ühingu liikmete ühisettevõtmisi, sh talguid, näitusi, näitusmüüke, laatu jne.

2.3.4. viib läbi õppusi, seminare, konverentse ning toetab õpiringide tegevust

2.3.5. valmistab, tellib, ostab, müüb ja vahetab teavet, sh kirjalikke õppe- ja teabematerjale, trükiseid ja muid infokandjaid
2.3.6. pakub abi piirkonnas tehtavatele uuringutele ja nõustab omavalitsusi, ettevõtjaid, kodanikeühendusi investeerimisvajaduste ja prioriteetide osas

2.3.7. taotleb raha põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks

2.4. Ühingu täiendavad tegevused võimalusel ja vajadusel:

2.4.1. annetuste tegemine teistele nimekirja liikmetele ja haiglat pidavatele isikutele;

2.4.2 riigi või kohaliku omavalitsuse teadus-, kultuuri-, haridus-, spordi-, korrakaitse- või sotsiaalhoolekandeasutusele või kaitseala valitsejale annetuste või kingituste tegemine

2.4.3. materiaalse abi osutamine füüsilisele isikule toimetulekuks, sealhulgas rahaline abi Statistikaameti viimaste andmete kohase leibkonnaliikme kuukeskmise väljamineku ulatuses kalendrikuu kohta;

2.4.4. noortelaagris või projektlaagris osalejate premeerimine

2.4.5. spordivõistlustel osalejate premeerimine

III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ja soovib osaleda Ühingu töös.

3.2. Ühingu liikmeks võetakse vastu Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse alusel. Avaldajat loetakse Ühingu liikmeks Ühingu juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast alates.
3.3.Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus.

3.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

3.4.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
3.4.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;

3.4.3. ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu või ei ole taotlenud tasumistähtaja pikendamist;

3.4.4. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul.

 3.5. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest, samuti ei ole Ühingu liikmel õigust Ühingu varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.

3.6. Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
3.6.2. osaleda tema Ühingus tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu organites;
3.6.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.6.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest;
3.6.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;
3.6.6. astuda Ühingust välja.

3.7. Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid Ühingu põhikirja raames;
3.7.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
3.7.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.7.4. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega Ühingu varasse;
3.7.5. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja mainet.

IV ÜHINGU JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Üldkoosolek on korraline ja erakorraline. Ühingu Üldkoosolek on pädev otsustama kõikide Ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.1.1.põhikirja muutmine;
4.1.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.1.3. volinike valimine ja tagasikutsumine;
4.1.4. juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine;
4.1.5. majandusaasta aruande ja järgmise aasta tegevuskava kinnitamine;
4.1.6. mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

4.1.7. ühingu kõikide maksete suuruse kindlaksmääramine

4.1.8. ühingu palgaliste töötajate arvu, nende tööülesannete ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;
4.1.9. Ühingu auliikmete nimetamine juhatuse ettepanekul;

4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine:

 4.2.1.Korraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt vähemalt üks kord igal järjekordsel kalendriaastal.
4.2.2.. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse otsusega.

4.2.3. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab

kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest.

4.2.4. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva põhikirja p.4.4. nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.2.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse kirjalikult või e-postiga ette  vähemalt seitse (7) päeva.

4.2.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates märgitakse ära üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord.

4.2.7. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samuti kirjalikult või e-postiga ette seitse päeva.

 

4.3. Üldkoosoleku päevakord

4.3.1. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku ühingu liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

4.3.2. Vähemalt 1/5 ühingu liikmetest  võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

4.3.3. Liikmed võivad käesoleva põhikirja p. 4.3.2. nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.

4.3.4. Liikmed ei või käesoleva põhikirja p.4.3.2. nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on käesoleva põhikirja p. 4.3.2. tulenevalt juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele kirjalikult või e.postiga seitse päeva ette teatatud.

4.3.5. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole ühingu liikmetest.

4.3.6.Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

4.4. Üldkoosoleku läbiviimine

4.4.1. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja ühingu põhikirjast tulenevaid nõudeid ja kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmeist.

4.4.2. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad kõik ühingu liikmed.

4.4.3. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri.

4.4.4. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

4.4.5. Üldkoosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest

 

4.5. Üldkoosoleku otsus

4.5.1. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.5.2. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

4.5.3. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed.

4.5.4. Igal ühingu liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja ühingu vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses ühingu esindaja määramist või küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.

4.5.5. Mittetulundusühingu liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4.6. Juhatus

4.6.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu tegevust  3 kuni 7 liikmeline Juhatus, mis valitakse Ühingu Üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
4.6.2. Juhatusse kuulub mittevalitava liikmena Allika külavanem. Külavanem võib olla valitud juhatuse esimeheks.

4.6.3. Ühingut võib esindada kaks Juhatuse liiget ühiselt, kellest üks peab olema Allika külavanem

4.6.4. Juhatuse liikmed on ühingu nimel tehingute tegemisel kohustatud ühingu suhtes järgima põhikirjas ettenähtud või üldkoosoleku või juhatuse kehtestatud piiranguid.

4.6.5. Juhatuse liikme võib liikme määranud organi otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

4.6.6. Juhatus peab andma ühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande

4.7. Ühingu Juhatuse pädevusse kuulub:
4.7.1. liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine Ühingust;
4.7.2. Ühingu liikmete üle arvestuse pidamine;
4.7.3. Ühingu rahaliste ja muu ühingu vara kasutamine ja käsutamine;
4.7.4. Ühingu raamatupidamise korraldamine;

4.7.5. majandusaasta aruande koostamise korraldamine raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
4.7.6. iga-aastase tegevuskava ettevalmistamine;

4.7.7. Põhikirja punktis 2.3.7. nimetatud projektitaotluste koostamise korraldamine;
4.7.8. Ühingu jooksva asjaajamise korraldamine;
4.7.9. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.

4.8. Juhatuse tööd juhib ja koordineerib Juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.

4.9 Juhatuse otsused
4.9.1. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Kutsed Juhatuse koosolekule saadab esimees kõigile Juhatuse liikmetele hiljemalt üks nädal enne koosoleku läbiviimise kuupäeva koos arutusele tulevate küsimustega.

4.9.2. Igal Juhatuse liikmel on Juhatuse koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

4.9.3. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest.

4.9.4. Käesoleva põhikirja p.4.9.1 sätestatut järgimata võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

V ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE ALUSED

5.1. Ühingu vara võib tekkida:
5.1.1. liikmemaksudest;
5.1.2. annetustest ja sponsorsummadest;
5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.4. muust tulust, mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamisel.
5.2. Mittetulundusühingu liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu.  Liikmemaksu suuruse määrab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul. Liikmemaks tasutakse kord aastas kas sularahas või pangaülekandega mittetulundusühingu arvelduskontole.

5.3. Ühingu varasid kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

5.4. Majandustegevuses juhindub Ühing oma põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.

VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE, ÜHINGU ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsuse alusel ja muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
6.2. Üldkoosolek valib vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni ja määrab aja, millal toimub Ühingu viimane Üldkoosolek.
6.3. Ühingu tegevus lõpetatakse Ühingu viimase Üldkoosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.
6.4. Ühingu Juhatus saadab Ühingu tegevuse kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamisest riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele Ühingu registrist kustutamiseks.
6.5. Ühingu likvideerimise kulud kaetakse Ühingu arvel. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotab likvideerimiskomisjon allesjäänud vara teisele (sarnaste eesmärkidega) tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Põhikirjas sätestamata küsimused lahendatakse mittetulundusühingute seaduse ja selle seaduse põhjal väljaantud õigusaktide alusel.
Põhikiri on kinnitatud 19.mail 2009.a. sõlmitud asutamislepinguga